ವಿಡಿಯೋ

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ವೈರ್ ಕತ್ತರಿಸುವುದು

ಲೇಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ತಂತಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು

ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನ ಮಾದರಿ ಮುದ್ರಣ

ಇ 6013